150 éve született az első magyar könyvtárosnő, Czeke Marianne

Czeke Marianne 1873. október 18-án született Sopronban. A tehetséges és ambiciózus lány angliai és franciaországi utazásai során határozta el, hogy egyetemi végzettséget szerez. Sikeres gimnáziumi érettségi után 1901-ben iratkozott be a Budapesti Tudományegyetem latin–francia–német szakára. 1905. június 17-én summa cum laude minősítéssel nyerte el a doktori címet, doktori disszertációját Lessing és Shakespeare címmel írta. 1906. március 24-én sikeres vizsgát tett a Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság előtt, és ezzel tanári oklevelet szerzett.

Tanulmányai sikeres lezárása után állásért folyamadott a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez és az egyetem rektorához, akik pályázatát kedvezően fogadták, és az Egyetemi Könyvtárba irányították. A Könyvtári Bizottság megtárgyalta a kérelmet, és támogatta a következő indoklással: „dr. Czeke Mariann kiváló mértékben megfelel a kért állás követelményeinek s ezért őt a Tekintetes Tanács jóakaratába egyhangúlag ajánlja, annál inkább, mert mind kérelmében kiemeli, hivatást érez a könyvtári pályára, mióta a Bibliotheque nationale-ban már ily irányban dolgozott. Elismeri a bizottság azt is, hogy a nők általában alkalmasak a könyvtári foglalkozásra; ezért Amerikában a hivatalnokok jelentékeny számban nők; kiváló érzékük és rendszeretetük a tisztaság és kezelés pontossága iránt itt nagy segítségük. De másrészről ki kell emelnie azt is, hogy ebben az esetben nálunk úttörésről, a nőknek új pályára bocsátásáról van szó s ezért nem többre, hanem csak erre az egy esetre hozza határozatát s adja meg az egyhangú ajánlást. Rendszert tehát nem kíván egyelőre alkotni belőle, hanem figyelembe veszi a folyamodó rendkívüli készültségét és vágyakozását; de egyszersmind megnyugtatóan veszi tudomásul, hogy folyamodó, mint óraadó, belép a Vlassics-collegiumba s ha a kísérlet nem válnék be, módjában lesz a tanári pályára menni át.” (EKL, Egyetemi Levéltár, 19.b. 1906. június 15. ülés jegyzőkönyve)

A kísérlet azonban bevált. Czeke Marianne két évtizeden keresztül dolgozott az Egyetemi Könyvtárban, először fizetés nélküli könyvtártisztként, majd 1909-től fizetéses könyvtártisztként, végül 1924-től könyvtárőrként. Feladata elsősorban a Shakespeare különgyűjtemény kezelése volt, amelyről részletes katalógust is megjelentetett. Közben folyamatosan publikált, fordított, és aktív közéleti tevékenységet folytatott, több nőmozgalmi egyesületnek is tagja volt. 1925-től Brunszvik Teréz naplójának kiadásával foglalkozott. Munkásságát többek között olyan művek fémjelzik, mint Értekezés a történet és a politika köréből, Lessing és Shakespeare, Montessori gondolatok gróf Brunszvik Teréz naplójában, valamint Gróf Brunsvik Teréz élet- és jellemrajza. Műveit a 150 éves jubileum alkalmából az ELTE Digitális Intézményi Tudástár (EDIT) oldalán digitálisan is hozzáférhetővé tettük. Az első magyar könyvtárosnő 69 évesen, 1942-ben hunyt el.  

Czeke Marianne életét részletesen feldolgozta: Fabó Edit: Dr. Czeke Marianne – Az Egyetemi Könyvtár első könyvtárosnője. Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XVI. Budapest, 2013. 170-206. 

Elérhető:  http://hdl.handle.net/10831/34135 

Illusztráció szerzője, forrása:
Fabó Edit: Dr. Czeke Marianne – Az Egyetemi Könyvtár első könyvtárosnője. Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XVI. Budapest, 2013. 204.