K21

A Könyvtárvezetői munkacsoport feladata az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) stratégiájából adódó feladatok közös megoldása, a Könyvtári Tanács elé kerülő anyagok előzetes egyeztetése és elfogadása, a Könyvtári Tanács Koordinációs Bizottságaiban felmerülő minden olyan kérdés megvitatása, ami vezetői beavatkozást kíván. Lehetőséget biztosít a különböző tagkönyvtárakban felmerülő problémák közös megbeszélésére, megoldáskeresésre.
A Zöld könyvtár munkacsoport a 21. század környezettudatos gondolkodásának zászlaja alatt arra törekszik, hogy intézményünk működésével a lehető legkisebb negatív hatást gyakorolja a környezetére, illetve ahol teheti, pozitív hatást fejtsen ki a „zöld” megoldások és a fenntarthatóság érdekében. Célunk az intézmény ökológiai lábnyomának csökkentése és a humánökológiai gondolkodás kialakítása.
A Minőségkoordinálási munkacsoport a minőségfejlesztési tevékenység megvalósulását támogató operatív csoport. A csoport tagjai gondoskodnak a minőségpolitika, a minőségcélok megvalósításáról a tagkönyvtárakban, hozzájárulva ezzel a minőségügyi rendszer működéséhez, valamint részt vesznek az önértékelés tervezésében, előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. A csoport tagjai a minőségügyi felelősök, akik a tagkönyvtárak képviseletében, a Könyvtári Tanács elnökének megbízásával működnek. Feladataikat megbízólevelük tartalmazza (a Minőségirányítási kézikönyv 3. sz.
A Kommunikációs munkacsoport feladata az EKSZ Könyvtári Tanács K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság hatékony belső- és külső kommunikációjának biztosítása, a meglévő kommunikációs csatornák erősítése, új lehetőségek feltérképezése, a munkacsoportok közötti hatékony együttműködés támogatása. Nagy hangsúlyt helyezünk az EKSZ-portál K21 felületének aktualizálására, információk, dokumentációk elérhetővé tételére, a minőségirányítási folyamatokban közvetlenül vagy közvetve érintett résztvevők és érdeklődők rendszeres tájékoztatására a K21 céljairól, tevékenységéről és eredményeiről.
A Folyamatirányítási munkacsoport vezető szerepet tölt be az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) folyamatszabályozási rendszerének kialakításában. A szervezet működésének sikeressége és hatékonysága az intézményen belüli folyamatok eredményességétől függ, mivel a szolgáltatások egyik alapvető jellemzője, hogy egymással szoros kapcsolatban álló, egymásra épülő vagy éppen egymást kiegészítő folyamatokból állnak. A felhasználók igényeinek és elvárásainak magas színvonalú teljesítéséhez a folyamatok helyi rendszerének minden elemére kiemelt figyelmet kívánunk fordítani.
Az Akadálymentes könyvtár munkacsoport célja a speciális szükségletű használók igényeinek kielégítése, az információhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának elősegítése. A csoport tagjai a fogyatékosügyi könyvtári koordinátorok.  Az EKSZ könyvtárai számos lépést tettek már annak érdekében, hogy a speciális szükségletű könyvtárhasználók számára is elérhetővé tegyék szolgáltatásaik mind szélesebb körét. Azonban a könyvtárak eltérő adottságai és lehetőségei miatt a nyújtott szolgáltatások száma és színvonala nagyon különböző.
A K21 Primer kutatások munkacsoportjának elsődleges feladata a minőségi könyvtári munka és szolgáltatások támogatása a felhasználók és könyvtárlátogatók elégedettségének, illetve igényeinek felmérésével, folyamatos nyomon követésével.
Az ELTE 2007-ben elfogadott minőségfejlesztési programjában vállalta, hogy a minőségfejlesztési eljárásokat kiterjeszti valamennyi szervezeti egységére.